Bugun...

DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEK TÜZÜĞÜ
MECİDİYE KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME, ÇEVREYİ KORUMA VE YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

MADDE-1
DERNEĞİN ADI:MECİDİYE KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
DERNEĞİN MERKEZİ: Mecidiye Köyü-Savaştepe-Balıkesir’dir. Şubesi yoktur.

MADDE-2
DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:
a Mecidiye Köyünün güzelleşmesi için ağaçlandırma, imar, mevcut yapıların onarılması vb. her türlü çalışmalar için gerekli giderlerin karşılanması.
b Köy ortak kullanımı için yeni yapılan veya mevcut bir tesisin çevre düzenlemesi, yakıt, telefon, temizlik vb. işlemlerinie ait giderleri karşılamak.&nsp;&nsp;&nsp;&nsp;
c)Köydeki eğitim kurumlarının ve eklentilerinin ihtiyaçlarını karşılamak, yardıma muhtaç ilköğretim, lise ve Üniversite öğrencilerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, burslar vermek.
d)Köye çeşme yaptırmak, çeşmelere katmak üzere yeni su kaynaklarını aramak, bulmak ve bunları mevcut çeşmelere katmak, mevcut çeşmelerde tadilatlar yapmak.
e Köy meydanını, sokaklarını düzenlemek, alt ve üst yapı çalışmaları yapmak.
g)Yardıma muhtaçlara; düğün, sünnet, iş ve ev kurma, hastalık ve öğrenim konularında ayni, nakdi yardımlarda bulunmak.
h)Şenlik, konferans, köy hayrı vb. etkinlikler yapmak, panayırlarda, fuar ve festivallerderde derneğin tanıtımı ve gelir temini için kermes düzenlemek, stand açma faaliyetlerinde bulunmak.
i)Derneğin tanıtım ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için (gazete, dergi, internet vb.yollarla) yayın yapmak.

MADDE-3
a) DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ŞARTLARI:
-Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.
-Yazılı olarak yapılacak üyelik başvuruları en geç (30) gün içinde yönetim kurulunca karara bağlanarak, müracaat sahibine yazı ile bildirilir.
-Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır. Asil üyeler oy kullanma ve seçilme hakkına sahiptirler. Fahri üyelerin oy kullanma hakları yoktur, istedikleri takdirde aidat ödeyebilirler. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üyelikte kalmaya zorlanamaz.
b) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
1.5253 sayılı Dernekler Kanununa ve tüzük hükümlerine aykırı hareket edenler,
2.Üyeler arasında birlik ve beraberliği bozmak suretiyle ikilik yaratanlar,
3.Üyelik için aranan nitelikleri sonradan kaybedenler, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır.
c) ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1.Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı genel kurul tarafından belirlenir.
2.Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler, her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
3.Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını ödemek zorundadır.

MADDE-4
DERNEĞİN ORGANLARI:
a-Genel Kurul
b-Yönetim Kurulu
c-Denetim Kurulu
Dernekler, başka organlarda kurabilirler. Ancak bu organlara genel kurul, ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

MADDE-5
GENEL KURUL:
a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
b) Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.
c) Olağan Genel Kurul toplantıları …… yılda bir ............. ayında yapılır.

MADDE-6
ÇAĞRI USULÜ:
Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle duyuru yapılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu duyuruda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE-7
TOPLANTI YERİ:
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

MADDE-8
TOPLANTI YETER SAYISI:
Genel kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun (tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin) katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE-9
TOPLANTI USULÜ:
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.


MADDE-10
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda, yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7-Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
8-Derneğin feshedilmesi,
9-Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 11
OY KULLANMA KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Seçimler gizli oy, açık tasnif usulüne göre yapılır. Kararlar, geçerli oyların yarıdan bir fazlası ile alınır.

MADDE 12
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Yönetim Kurulu (5) asil ve 5 yedek üyeden oluşmak suretiyle genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
2-Genel kurul kararlarını uygulamak,
3-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
4-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 13
DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir.
Bu kurul, denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.


MADDE 14
İÇ DENETİM:
Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu dernek tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, hesap defter ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit olunan esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurulu veya toplandığında genel kurula sunar.

MADDE 15
TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:
Tüzük değişikliği kararları, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki katılımı ve toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararının üçte iki çoğunlukla alınması gerekir.

MADDE 16
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
&nsp;&nsp;&nsp;&nsp;1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 5 YTL, aylık olarak ta 2.5 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
&nsp;&nsp;&nsp;&nsp;2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.

MADDE 17
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
Derneğin borçlanma usulleri genel kurul tarafından belirlenir.

MADDE 18
DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER:
31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğnde belirtilen usul ve esaslara göre; Dernek tarfından aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1)&nsp;&nsp;&nsp;&nsp;Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2)&nsp;&nsp;&nsp;&nsp;Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3)&nsp;&nsp;&nsp;&nsp;Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4)&nsp;&nsp;&nsp;&nsp;Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5)&nsp;&nsp;&nsp;&nsp;İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6)&nsp;&nsp;&nsp;&nsp;Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1)&nsp;&nsp;&nsp;&nsp;(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2)&nsp;&nsp;&nsp;&nsp;Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.


MADDE 19
DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ:
Dernek, genel kurul kararı ile feshi veya kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verildiğinde, derneğin mal varlığı ve parası ...................... .....................................devredilir.


MADDE 20
İş bu tüzük 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş olup, bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde bu kanun hükümleri ile bu yönetmelikte belirtilen esas ve usuller uygulanır.

 

 

MADDE 21
Dernek organları oluşuncaya kadar dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsil etmeye aşağıda belirtilen geçici yönetim kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:

BAŞKAN
BAŞKAN YRD
SEKRETER
YÖNT.KUR.ÜYESİHABER ARA
SON YORUMLANANLAR HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR
YUKARI